STATUT

 

STOWARZYSZENIA  KULTURY  FIZYCZNEJ  "KUJAWY GOLF CLUB"

w skrócie :  "KUJAWY GOLF CLUB"

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny.

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę :STOWARZYSZENIE  KULTURY  FIZYCZNEJ  "KUJAWY GOLF CLUB"

 w skrócie : "KUJAWY GOLF CLUB” i zwane jest w dalszym ciągu Stowarzyszeniem.

§2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest Unia Europejska

§3

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w : kraj-Polska, województwo: Kujawsko-pomorskie, gmina: Brześć Kujawski, 87-880 miejscowość: Wieniec-Zalesie

 

§4

Stowarzyszenie ma osobowość prawną , i działając na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach., i ustawy o kulturze fizycznej   ma formę stowarzyszenia kultury fizycznej

§5

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

§6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania.

§7

1. Stowarzyszenie ma własną pieczęć podłużną z napisem: ”KUJAWY GOLF CLUB” i adresem.
2. Stowarzyszenie ma prawo używania odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§8

Celem Stowarzyszenia jest:
 1. Utrzymanie i rozwijanie dobrych polskich sportowych tradycji

 2. Propagowanie rozwoju kultury fizycznej

    -propagowanie zasad gry i etykiety golfa

 3.Podnoszenie kwalifikacji i etyki zawodowej zatrudnionych pracowników.
 4. Inicjowanie i współudział w akcjach społecznych integrujących  lokalne społeczności 
 5. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec władz i organizacji społecznych.
 6. Inicjowanie i prowadzenie wymiany doświadczeń z organizacjami o podobnym profilu - 
 zarówno w kraju jak i zagranicą.

 

§9

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Współdziałanie z samorządami i państwowymi jednostkami organizacyjnymi oraz 
organizacjami społecznymi , szczególnie przez delegowanie członków do organizacji społecznych.
2. Współpracę z organizacjami naukowymi zajmującymi się polską kulturą materialną, historią i sportem
3.Prowadzenie szkoleń gry w golfa wśród członków klubu jak i osób niezrzeszonych.
- Współpracę ze szkołami i innymi organizacjami młodzieżowymi w celu popularyzacji sportu golfowego wśród dzieci i młodzieży.
- Organizację i administrowanie polami golfowymi, terenami i obiektami szkoleniowymi tak by umożliwić członkom Stowarzyszenia jak i osobom niestowarzyszonym naukę i grę w golfa.
- Organizowanie zawodów klubowych, otwartych i zamkniętych, oraz branie udziału w zawodach międzynarodowych i krajowych innych organizacji..
4. Prowadzenie działalności wydawniczej tematycznie związanej z celami Stowarzyszenia , min. 
wydawanie folderów, ulotek oraz publikacji 
5. Ustanawianie i przyznawanie nagród tematycznie związanych z działalnością Stowarzyszenia.
6. Prowadzenie działalności w ramach obowiązujących przepisów w celu 
uzyskania środków potrzebnych do realizacji zadań Stowarzyszenia.

7. Działalność edukacyjna i kulturalna

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Honorowych
3. Wspierających

§11


1. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy  obywatel państwa  polskiego i cudzoziemcy, również nieletni, jednakże z ograniczeniem praw wynikajacych z Ustawy  z dnia 7 kwietnia 1989r  Prawo  o Stowarzyszeniach.
2. O przyjęciu do decyduje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie skierowanej doń pisemnej 
deklaracji.

§12

Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia.
2. Udziału w działalności Stowarzyszenia w całej jej rozciągłości.
3. Korzystania z pomocy i poradnictwa fachowego oraz prawnego Stowarzyszenia.
4. Noszenia odznaki Stowarzyszenia..

§13

1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie Członków 
obywatelom państwa polskiego i cudzoziemcom szczególnie zasłużonych dla Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy, obywatel państwa polskiego, posiada wszystkie prawa i jest zwolniony od 
obowiązku płacenia składek członkowskich. 
3. Członek honorowy, cudzoziemiec, posiada wszystkie prawa wymienione w pkt. 2 z wyjątkiem 
czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu .

§14

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, która zadeklaruje na rzecz 
Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd, jeżeli będzie to zgodne z prawem. 
2. Członek wspierający działa w Stowarzyszenia za pośrednictwem swego przedstawiciela.
3. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego 
prawa wyborczego.

§15

Członkowie zobowiązani są do:
1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej.
4. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne 
Zgromadzenie Członków.

§16

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi.
2. Skreślenia przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez jeden rok, 
pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień.
3. Wykluczenie przez Zarząd za nie przestrzeganie postanowień Statutu, Regulaminów uchwał władz lub za działalność na szkodę Stowarzyszenia, oraz w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na 
karę dodatkową utraty praw publicznych.
4. Wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego za nie przestrzeganie 
postanowień Statutu, Regulaminów uchwał władz lub za działalność na szkodę 
Stowarzyszenia, 

 

ROZDZIAŁ IV
Władze naczelne Stowarzyszenia

 

§17

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński

§18

W przypadku ustąpienia członka władz w trakcie kadencji władzom tym przysługuje prawo kooptacji nowych członków, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać jednej trzeciej liczby członków pochodzących z wyboru.

§19

1. Kadencja wszystkich władz trwa  bezterminowo a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub 
tajnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w tym przedmiocie.
2. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo. Wyjątek stanowi urzędujący sekretarz.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia są podejmowane zwykłą większością głosów, jeżeli dalsze 
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 

§20

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawcze odbywa się nie rzadziej niż raz na rok.

§21

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 
Koleżeńskiego.
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 
Koleżeńskiego.
5. Zatwierdzanie regulaminów: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
6. Zatwierdzanie preliminarza budżetowego i sprawozdań finansowych.
7. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
8. Uchwalanie wpisowego i wysokości składek członkowskich.
9. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu.
10. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i rozporządzanie jego majątkiem.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

§22

Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, z wyjątkiem spraw dotyczących rozwiązania Stowarzyszenia.

§23

1. Walne zgromadzenie członków może podejmować uchwały tylko w sprawach postawionych 
na porządku obrad.
2. Wnioski przedłożone Zarządowi przez co najmniej 5 członków zwyczajnych na 3 dni przed 
terminem Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd powinien umieścić na porządku obrad.

§24

O terminie i miejscu oraz porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd powiadamia członków na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia zgromadzenia w formie ogłoszenia ogólnodostępnego.

§25

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu na 
żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek przynajmniej jednej trzeciej członków 
zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie 
dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia wniosku nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§26

1. Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków w liczbie 3 osób, 
w tym przewodniczący.
2. Wybrani członkowie Zarządu wybierają spośród siebie 1, 2 wiceprzewodniczących,

§27

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i 
uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu.
4. Zatwierdzanie bilansu.
5. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków.
7. Uchwalanie regulaminu działalności Zarządu.
8. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do stowarzyszeń krajowych i 
zagranicznych.
9. Występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie lub pozbawienie 
członkostwa honorowego.
10. Współdziałanie z władzami samorządowymi i państwowymi oraz organizacjami społecznymi 
na rzecz rozwoju struktury handlowej, rzemieślniczej i gastronomicznej Warszawskiego 
Traktu Królewskiego.
11. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
12. Zatwierdzanie programów doszkalania pracowników zatrudnionych w zakładach i 
pracowniach członków Stowarzyszenia.
13. Organizowanie doradztwa zawodowego i prawnego a także fachowych z zakresu działalności 
członków Stowarzyszenia.
14. Organizowanie imprez handlowych i promocyjnych ( kiermasze, wystawy itp. ) dla członków 
Stowarzyszenia.
15. Zatrudnianie osób do prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenia na podstawie 
odrębnych przepisów prawnych.

§28

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Stowarzyszenia.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum trzech
członków,. w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W razie równości głosów 
rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
4. Organizacje i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony 
przez Walne Zgromadzenie Członków.

§29

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego

§30

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli 
całokształtu działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza działalności finansowo-gospodarczej pod 
względem celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń 
kontroli i żądaniem wyjaśnień.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 
doradczym..

§31

Szczegółowy zakres działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

§32

Sąd Koleżeński składa się z 3 osób, spośród których wybiera się przewodniczącego,

§33

Sąd Koleżeński rozstrzyga spory, które powstały pomiędzy członkami w wyniku działania Stowarzyszenia. Rozstrzyga również spory powstałe w wyniku naruszenia statutu, regulaminu i uchwał Stowarzyszenia.

§34

1. Sąd Koleżeński może orzekać kary:
a) Upomnienia.
b) Zawieszenia w prawach członka na okres od trzech miesięcy do trzech lat.
c) Wykluczenie ze Stowarzyszenia.
2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego 
Zgromadzenia Członków.
3. Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez Walne 
Zgromadzenie Członków.
 

ROZDZIAŁ V
Majątek

§35

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

§36

Na fundusze składają się:
1. Wpisowe i składki członkowskie.
2. Dotacje i darowizny.
3. Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie odrębnych zezwoleń.

§37

Wszystkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku Stowarzyszenia wymagają zgody Zarządu.

§38

1. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Zarządu .
2. Dla ważności innych pism wymagane są podpisy przewodniczącego lub 
wiceprzewodniczącego Zarządu .
 

ROZDZIAŁ VI

§39

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 
2/3 członków przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały o rozwiązaniu 
Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i 
powoła Komisję LikwidacyjnąKUJAWY GOLF CLUB | 87-814 Wieniec-Zalesie | Tel. +48 517 237 662, +48 606 541 347 | E-mail: management@golf-kujawy.com